KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym

  • Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem operacyjnym, z okresem kredytowania do 12 miesięcy  przyznawanym w złotych przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.
  • Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.
  • Kredyt ten nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Wygodna forma korzystania