KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Wykaz dokumentów niezbędnych do założenia rachunku rolnika

Wykaz dokumentów niezbędnych do założenia rachunku bankowego rolnika będącego osobą fizyczną

  1. dokument stwierdzający tożsamość,
  2. nakaz płatniczy,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany,
  5. inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.