KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Przekazy dewizowe

Przekaz  w obrocie zagranicznym polega na wykonaniu zleceń płatniczych w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych posiadających rachunki w Naszym banku.

Rodzaje przekazów:

 • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie Klientów Banku (polecenie wypłaty za granicę)
 • otrzymane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych (polecenie wypłaty z zagranicy)

Polecenie wypłaty 

Jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przelew regulowany

Jest to polecenie przelewu lub wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta Banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew na rzecz Klienta Banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w/w. krajów spełniający następujące warunki:

 1. waluta transakcji EUR
 2. kwota transakcji do 50 000 EUR
 3. prawidłowy numer w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego)  oraz adres BIC Code ( Kod Identyfikacyjny Banku), co jest równoznaczne z podaniem adresu swiftowego banku (Swift code), do którego kierowany jest przekaz.  W przypadku, gdy Klient nie dostarczy numeru konta w standardzie IBAN oraz adresu BIC banku, zostanie pobrana dodatkowa opłata dotycząca przelewów transgranicznych nie spełniających warunków automatycznego przetwarzania danych.
 4. występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza przy przekazach:

a) wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa zleceniodawca przekazu, a banku beneficjenta- beneficjent,

b) otrzymanych, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa beneficjent przekazu, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca.

Przelew SEPA

Jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana na rzecz Klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z innego kraju UE, spełniający warunki:

 1. waluta transakcji EUR
 2. prawidłowy nr IBAN oraz Swift code
 3. występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa beneficjent przekazu, a banku zleceniodawcy - zleceniodawca
 4. przekaz nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
 5. bank nadawcy i odbiorcy są członkami SEPA.

Polecenie wypłaty za granicę

Składając w Banku Dyspozycję polecenia wypłaty w obrocie dewizowym należy podać następujące dane:

 • dane zleceniodawcy: imię i nazwisko (nazwa zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • dane odbiorcy: imię i nazwisko (nazwę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT i adres
 • tytuł prawny przekazu lub rozliczenia ( zgodny z przepisami dewizowymi)
 • adnotacje ( zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności)
 • określenie, kto pokrywa koszty (BEN, SHA lub OUR) 

Polecenie wypłaty z zagranicy

Dla prawidłowego wykonania polecenia wypłaty z zagranicy należy dostarczyć zleceniodawcy dane:

 • nazwa odbiorcy oraz adres
 • numer rachunku w standardzie IBAN ( tj. rachunek w formacie NRB poprzedzony literami PL (razem 28 znaków) 
 • kod SWIFT Banku:POLUPLPR