KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Reklamacje

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA SKARG i REKLAMACJI DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH

NAZWA BANKU

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 12
47-450 Krzyżanowice
adres mailowy: info@bskrzyzanowice.pl
strona internetowa: www.bskrzyzanowice.pl

DANE KONTAKTOWE – POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z BANKIEM

W sprawach skarg, reklamacji i wniosków przyjmują pracownicy obsługi Klienta- w godzinach pracy Banku:

 1. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
  ul. Tworkowska 12
  47-450 Krzyżanowice
  tel. (32) 419 40 11
 2. Punkt Kasowy w Tworkowie
  ul. Główna 48
  47-451 Tworków
  tel. (32) 419 62 19
 3. Punkt Kasowy w Chałupkach
  ul. Raciborska 83
  47-460 Chałupki
  tel. (32) 419 32 81
 4. Punk Kasowy w Raciborzu-Studziennej
  ul. Hulczyńska 12
  47-400 Racibórz
  tel. (32) 417 00 81

W sprawach szczególnych:

Prezes Banku Spółdzielczego (lub inny Członek Zarządu)
w każdy poniedziałek od godz. 9 do 10
ul. Tworkowska 12
47-450 Krzyżanowice
tel. (32) 419 40 11
- po uprzednim umówieniu spotkania

Prezes Banku Spółdzielczego (lub inny Członek Zarządu)

ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA PRZEZ BANK SKARG i REKLAMACJI

Klient Banku będący konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
  • 1) w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaist-nienia zdarzenia
   4. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
  • 2) w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
 3. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
  • 1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice
  • 2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną :tel. 32 419 40 11, fax. 32419 40 44, email: info@bskrzyzanowice.pl;
  • 3) pisemnie lub ustnie w placówce Banku.
 4. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
 6. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
  • 1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatni-czego oraz wydania karty płatniczej;
  • 2) 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
  • 1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatni-czego oraz wydania karty płatniczej;
  • 2) 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 8. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 9. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
 10. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
 11. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
  • 1) odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklama-cję;
  • 2) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
  • 3) zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
  • 4) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
  • 5) wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)
  • 6) wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.
 12. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Formularz Zgłoszenia Reklamacji w pliku PDF -  pobierz tutaj

Zgłoszenie Reklamacji Karty w pliku PDF - pobierz tutaj